Kupoholičarke.com :: Ženski internet šoping centar

cool 1 leto


 

Odeća
Obuća
Torbe i tašne
Nega tela
Galanterija
Za decu
Ostalo
 
Pravilnik ( uslovi korišćenja )


Ova pravilnik odnosi se i na sajt Kupoholicarke i na sajt Budisvoj !
 

Pravilnik i uputstva za korišćenje Kupoholičarke.com ( uslovi korišćenja )

 

1. Oblast primene

Na sajtu Kupoholičarke.com nalazi se dokumenti, koji čine njegov sastavni deo, a uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Kupoholičarke.com web stranice (uključujući sve sub-domene) i predstavlja odredbe ugovora između Kupoholičarke.com i njegovih članova. To su:

· Uputstvo za korišćenje Kupoholičarke.com
· Kupoholičarke.com pravilnik

Član  prihvata uslove iz svih ovih dokumenata svaki put kada se uloguje na Kupoholičarke.com unošenjem svojih podataka za pristup korisničkom računu i pritiskom na dugme „Prijavi me“. Kupoholičarke.com zadržava pravo da izmeni stavke u ovim dokumentima u bilo koje vreme po ukazanoj potrebi. Izmenjeni uslovi u dokumentima obavezuju članove da ih primenjuju, a Kupoholičarke.com je obavezan da izmenjene dokumente objavi na Kupoholičarke.com web stranici Kupoholičarke.com  najmanje tri (3) dana pre nego što tako izmenjeni uslovi stupe na snagu.

2. Tržište Kupoholičarke.com

Kupoholičarke.com omogućava svojim članovima da koriste njegovu www. Kupoholičarke.com  kao tržište za kupovinu i prodaju predmeta (proizvoda).

3. Članstvo

Dostavljanjem ličnih podataka i potrebnih dokumenata, koji su obavezni za uspostavljanje članstva  i prihvatanjem dokumenata iz tačke 1. zainteresovana strana postaje registrovani član tržišta Kupoholičarke.com (član). Registracija i članstvo su besplatni.
Isključivo samo član može učestvovati u kupovini i prodaji proizvoda na tržištu Kupoholičarke.com, ujedno može da koristi srodne funkcije web stranice i delove web stranice zaštićene lozinkom. Član koji prodaje proizvod označava se kao prodavac, član koji kupuje proizvod kao kupac, a sticanje kao kupovina.

4. Prodaja

Prodaja na tržištu Kupoholičarke.com počinje objavljivanjem ponude od strane prodavca. Ponuda mora da sadrži sledeće obavezne elemente: opis proizvoda i cenu. U cenu ponude nisu uključeni troškovi transporta, ostali manipulativni troškovi i drugi troškovi koji na njih utiču. Ponuda se sačinjava na srpskom jeziku.
Objavljivanjem ponude prodavac je obavezan da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog proizvoda sa kupcem.

5. Prava i obaveze Kupoholičarke.com

Kupoholičarke.com nije obavezan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba tržišta Kupoholičarke.com. Kupoholičarke.com ima pravo, ali ne i obavezu, da proverava adekvatnost ponuda, tekstova i slika, koje objavljuju članovi na Kupoholičarke.com. Ovo se naročito odnosi na metode, koje su članovi koristili u cilju procene potencijalnih poslovnih partnera. Kupoholičarke.com ni na koji način nije odgovoran za sadržaj ponuda, tekstova i slika, koje članovi objavljuju na Kupoholičarke.com.
Kupoholičarke.com nije ugovorna strana u ugovoru zaključenom između članova na Kupoholičarke.com. Kupoholičarke.com kao ni njegovi predstavnici, zaposleni, pomoćno osoblje i druga lica angažovana od strane Kupoholičarke.com ne zastupaju, niti na drugi način predstavljaju članove, niti garantuju za njihove obaveze i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike, koji se vezuju za proces zaključenja i samo zaključenje poslova na tržištu Kupoholičarke.com, niti bilo kakvu odgovornost za neispunjene obaveza od strane člana ili štetu koju član može s tim u vezi pretrpeti.
Članovi zaključuju međusobne ugovore na tržištu Kupoholičarke.com samostalno i na svoju ličnu odgovornost. Prodavac i kupac stiču prava i obaveze na osnovu takvih ugovora i isključivo su odgovorni za ispunjenje takvih ugovora.
Kupoholičarke.com ima ekskluzivno pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu Kupoholičarke.com internet stranice ili upotrebu usluga Kupoholičarke.com bilo kom članu ili potencijalnom članu u bilo kom trenutku.

6. Neprenosivost članstva

Članstvo na Kupoholičarke.com je lične prirode i ne može se preneti na druga lica.

7. Uslovi za članstvo

Članstvo je dozvoljeno pravnim i fizičkim licima sa punom poslovnom sposobnošću. Član sam bira da li na tržištu nastupa kao fizičko ili pravno lice shodno tome se način registracije razlikuje.
Maloletne osobe (osobe koje imaju ispod 18 godina) ne mogu biti članovi.
Potencijalni član je obavezan da prilikom registracije Kupoholičarke.com dostavi potpune i tačne podatke.
Ukoliko je član pravno lice, podaci moraju sadržati sledeće: puno ime firme, matični broj firme, PIB, adresu (poštanski broj) trenutnog sedišta, ime i prezime ovlašćenog lice za kontakt, broj telefona (bez brojeva za naplatu usluga kao npr. 0900 brojevi) i važeću e-mail adresu.
Ukoliko je član fizičko lice, podaci moraju sadržati sledeće: puno ime i prezime, adresu (poštanski broj) trenutnog prebivališta, broj telefona (bez brojeva za naplatu usluga kao npr. 0900 brojevi) i važeću e-mail adresu.
Ako se bilo koji od podataka promeni, član je u obavezi da ažurira svoje podatke bez odlaganja u svom profilu, kako bi podaci na osnovu kojih se zasniva njegovo članstvo u Kupoholičarke.com bili potpuni i tačni.
Korisničko ime, koje je član izabrao, ne sme da bude nepristojno ili uvredljivo na bilo koji način,
ne sme da sadrži referencu na e-mail, telefon ili internet adresu, niti je dozvoljena upotreba korisničkog imena, kojim se krši neko pravo trećeg lica.

8. Početak članstva

Članstvo počinje sa potvrdom nakon unosa koda, koji je Kupoholičarke.com poslao SMS-om na broj mobilnog telefona, koji je član dostavio.

9. Otkazivanje članstva

9.1.  Otkazivanje članstva od strane Člana

Član može otkazati članstvo u bilo koje vreme. Član treba da pošalje otkazni e-mail-a na adresu preko linka kontakt.
Članovi mogu ocenjivati jedni druge tokom korišćenja tržišta Kupoholičarke.com. Ocene koje je dao član, koji otkazuje članstvo i ocene upućene članu, koji otkazuje članstvo, nastavljaju da se prikazuju na Kupoholičarke.com i nakon prestanka članstva.
Ukoliko iz bilo kog razloga nije moguće prekinuti članstvo, Kupoholičarke.com uputiće članu o kome je reč, putem e-mail-a, jasna uputstva o neophodnim radnjama, koje je član obavezan da preduzme kako bi mu prestalo članstvo.

9.2.  Otkazivanje članstva od strane Kupoholičarke.com

Kupoholičarke.com zadržava pravo da članu otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada član prekrši uslove korišćenja Kupoholičarke.com. Član kome Kupoholičarke.com otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema Kupoholičarke.com
Ponude člana kome je otkazano članstvo biće prekinute odmah po otkazivanju članstva. Prava Kupoholičarke.com iz ovog člana 6.2. važe i u slučaju kršenja od stane člana bilo kojih drugih obaveza iz ovih Pravilnika.
Član kome je otkazano članstvo od strane Kupoholičarke.com nema pravo da se ponovo registruje kao član, niti pod svojim, niti pod drugim imenom, bez  izričitog pristanka Kupoholičarke.com. Licu koje prekrši ovu zabranu Kupoholičarke.com će blokirati nalog člana i trajno će zabraniti članstvo.

10. Obaveze članova

10.1.  Tehničke smetnje

Članovi ne smeju da primenjuju mere koje mogu da dovedu do neodgovarajuće ili preterane upotrebe infrastrukture Kupoholičarke.com kao i da na bilo koji drugi način blokiraju rad www. Kupoholičarke.com internet stranice.
Članovima je strogo zabranjena upotreba mehanizama, softvera ili drugih programa, koji mogu da ometaju normalnu aktivnost Kupoholičarke.com i povezanih stranica.
Strogo je zabranjeno članovima da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj, koji je generisao Kupoholičarke.com.  

10.2.  Zabrana otkrivanja pristupnih podataka

Članovi imaju obavezu da čuvaju u tajnosti ličnu lozinku, koja im je potrebna za korišćenje Kupoholičarke.com.

10.3.  Intelektualna svojina trećih lica

Član Kupoholičarke.com ne sme prekršiti prava intelektualne svojine trećih lica. Član Kupoholičarke.com sme da objavljuje i koristi samo one slike i tekstove na Kupoholičarke.com internet stranici, čiji je on autor ili za čije je objavljivanje i/ili korišćenje član dobio dozvolu od vlasnika, koji može da bude član Kupoholičarke.com ili vlasnik ili član neke druge internet stranice.
Član koji prekrši član 9. će obeštetiti Kupoholičarke.com i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva trećih lica, koji mogu nastati kao posledica takvih kršenja.

10.4.  Prava trećih lica

Objavljivanjem sadržaja tekstova i slika na Kupoholičarke.com (ponude, ocene, deo ”Pitanja i odgovori” itd.) ili njihovim prenošenjem na ili putem Kupoholičarke.com internet stranice član ne sme kršiti prava trećih lica; ne sme biti uvredljivo, ne sme povređivati nečiju čast ili ime, ne sme da bude biti ponižavajuće, mučno, štetno za reputaciju i slično.
Ako član postupi suprotno odredbama člana 8.4 (prekrši ga), obvezan je da obešteti Kupoholičarke.com i da ga odbrani od bilo kakvih zahteva trećih lica, koji mogu nastati kao posledica takvog kršenja.

10.5. Zabrana reklamiranja

Član ne sme da koristi sadržaj tekstova i slika, koje objavljuje na Kupoholičarke.com (ponude, ocene, deo ”Pitanja i odgovori” itd.) ili prenosi na bilo koji drugi način na ili putem Kupoholičarke.com  za reklamiranje proizvoda, koje ovaj član u tom trenutku ne nudi i ne prodaje preko Kupoholičarke.com.

10.6. Linkovi i internet adrese

Ponude, slike, deo ”Pitanja i odgovori” itd., koje objavljuju članovi na Kupoholičarke.com, ne smeju sadržati bilo koji URL link ili internet adresu.

10.7. Korišćenje sadržaja

Podaci o prodavcu, koje se mogu videti u ponudi za proizvod ili bilo koje druge informacije koje Kupoholičarke.com može pružiti članovima u vezi sa ponudama drugih članova, smeju se koristiti isključivo i samo u vezi sa odnosnim ponudama. Strogo je zabranjeno koristiti informacije o prodavcu i njegovim ponudama od strane članova u reklamne svrhe, a pogotovo za slanje netraženih komercijalnih poruka.

10.8. Zabrana zaključivanja ugovora van Kupoholičarke.com

Član  kroz tekstove i slike, koje objavljuje na Kupoholičarke.com (ponude, ocene, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili prenosi na bilo koji drugi način putem Kupoholičarke.com ne sme navoditi na zaključivanje bilo kakvih ugovora van Kupoholičarke.com.

10.9. Ocenjivanje

Članovi prilikom ocenjivanja imaju obavezu da navode isključivo tačne informacije tako da ocene  budu objektivne. Zabranjeno je ocenjivati drugog člana u nameri obmanjivanja i  manipulisanja ocenom radi svoga interesa. Zabranjeno je nečasno kontrolisanje svog ili tuđeg profila ( korišćenje nekoliko korisničkih imena).
Kupoholičarke.com ima pravo,  ali ne i obavezu, da u specijalnim slučajevima i u bilo koje vreme pristupi nezavisnom sistemu ocenjivanja i obriše i/ili ispravi nedopustive ocene.

11. Pravila tržišta

11.1 Zabranjeni proizvodi

Kupoholičarke.com zadržava pravo da zabrani prodaju određenih proizvoda ili grupe proizvoda na Kupoholičarke.com po sopstvenoj diskreciji i bez obrazloženja kao i onih proizvoda, čija ponuda, prodaja, kupovina, davanje ili korišćenje može predstavljati kršenje zakonskih i drugih propisa.
Pregled zabranjenih roizvoda nalazi se u Prilogu ovih pravila i uslova korišćenja Kupoholičarke.com.

11.2. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije

Kupoholičarke.com zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Kupoholičarke.com, koji može ugroziti prava trećih lica, bez ispitivanja i obrazloženja. Ovo se posebno odnosi, ali se ne ograničava, na ponude prikazane u neodgovarajućoj tržišnoj kategoriji, zatim na one, koje su neozbiljne ili na na neki način defektne.
Zbog brisanja materijala iz stava 1. člana 11.2. ni član niti treće lice nemaju nikakva prava ili zahteve prema Kupoholičarke.com.
Kupoholicarke.com, takođe, zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

11.3. Kršenje Uputstva za korišćenje Kupoholičarke.com od strane člana

Kupoholičarke.com je ovlašćen da upozori člana ako postoje verovatni i/ili konkretni dokazi da je prekršio ovaj PRAVILNIK.
Kupoholičarke.com ima pravo da upozori člana i deluje u skladu sa pravilima iznetim u Uputstvima za korišćenje Kupoholičarke.com u slučaju verovatnih i/ili konkretnih dokaza da je član prekršio ugovorne obaveze prema drugom članu Kupoholičarke.com.

11.4. Vlasništvo nad proizvodom u ponudi

Prodavac sme nuditi samo proizvode, koji su u njegovoj isključivoj i nesmetanoj svojini i bez tereta kao i proizvode, koje je u mogućnosti da nabavi u roku naznačenom u ponudi.

11.5. Istinita informacija o proizvodu u ponudi

Prodavac je obavezan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na Kupoholičarke.com.
Prodavac je obavezan da u ponudi navede istinite informacije o proizvodu. Svi nedostaci u vezi proizvoda i pakovanja moraju da se navedu u ponudi.

12. Postupak prodaje

12.1. Zaključenje ugovora

Ugovor između prodavca i kupaca smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah kada kupac potvrdi označavanjem polja kupi.

12.2. Sadržina ugovora

Sadržina ugovora sa osnovnim obavezama
Zaključeni ugovor između prodavca i kupca sadrži:

 • opis proizvoda
 • informacije o prodavcu u okviru “Pitanja i odgovora“
 • uslove koje navodi prodavac na internet stranici u momentu kada kupac potvrdi kupovinu kliknuvši na polje Kupi.

Prodavac ima obavezu da u zamenu za uplatu kupoprodajne cene kupcu prenese svojinu nad proizvodom neopterećenu bilo kakvim pravima trećih lica. Kupoprodajna cena uključuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na prodaju ili prenos vlasništva.

Opis Proizvoda

Prodavac je obavezan da verodostojno opiše proizvod tako da opis odgovara stvarnim karakteristikama proizvoda. U slučaju kada  prodavac ne garantuje za neku karakteristiku proizvoda, mora jasno naznačiti njegov nedostatak inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.
Prodavac je odgovoran za manu proizvoda, koji nije naznačio u ponudi, a koji drastično utiče na njegovu vrednost, a posebno na funkcionalnost proizvoda.
Rizik propasti proizvoda prelazi na Kupca u momentu isporuke.
Kupoprodajna cena obuhvata sve takse za recikliranje ukoliko postoje, što znači da ih kupac ne plaća dodatno. Za ugovor između Prodavca i Kupca merodavno je Pravo Srbije, izuzimajući UN konvenciju o međunarodnoj prodaji robe.

12.3. Izvršavanje ugovora

12.3.1.Opšte napomene

Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju svojih obaveza u sladu sa
kupoprodajnim ugovorom.

12.3.2. Komunikacija

a) Fizička lica
Svaka strana , prodavac i kupac, mora drugoj strani da dostavi u roku od 7 dana od zaključenja ugovora neophodne podatke drugoj strani da bi ispunila ugovor, osim ako se prodavac i kupac ne dogovore drugačije.
U slučaju da nekoj strani nedostaju podaci o drugoj strani potrebni za ispunjenje ugovora, ona ima pravo i obavezu da u roku od 7 dana od zaključenja ugovora zatraži te informacije najmanje dva puta putem Kupoholičarke.com poruka, jedanput e-mail-om i jedanput telefonom (ako je moguće). Ako ne dobije odgovor, ima pravo da raskine ugovor nakon isteka 7 dana od dana zaključenja ugovora.
b) Pravna lica
Ako se prodavac (pravno lice) i kupac ne dogovore drugačije, svaka strana mora drugoj strani da dostavi u roku od 3 dana od zaključenja ugovora potrebne podatke drugoj strani za ispunjenje ugovora.
U roku od 3 dana od zaključenja ugovora svaka strana ima pravo da zatraži podatke, koji nedostaju,  najmanje dva puta putem Kupoholičarke.com poruka i jedanput telefonom (ako je moguće). Ako ne dobije odgovor, ima pravo da raskine ugovor nakon isteka 3 dana od dana zaključenja ugovora.

12.3.3. Datum dospeća

Osim ako Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije: Ugovorna obaveza Prodavca, koji je fizičko lice, prema Kupcu kao i Kupca prema Prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u roku od 10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko je Kupac obavezan da uplati kupoprodajnu cenu pre isporuke Proizvoda, izvršiće uplatu u roku od 10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, bez nepotrebnog odugovlačenja i odlaganja, jer mora ostaviti prostora i Prodavcu za dostavu Proizvioda u okviru napred definisanog roka (10 dana). Ukoliko je Prodavac koji je fizičko lice obavezan da isporuči Proizvod pre uplate kupoprodajne cene, izvršiće isporuku u roku od 10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, bez nepotrebnog odugovlačenja i odlaganja, jer mora ostaviti prostora i Kupcu za realizaciju uplate u napred definisanom roku (10 dana). Period od 10 kalendarskih dana takođe važi u slučaju simultane isporuke u zamenu za isplatu kupopordajne cene u gotovini. Osim ako Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije:
Ugovorna obaveza Prodavca, koji je pravno lice, prema Kupcu kao i Kupca prema Prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u roku 10 dana. Ukoliko je Kupac obavezan da uplati kupoprodajnu cenu pre isporuke Proizvoda, izvršiće uplatu u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora, bez nepotrebnog odugovlačenja i odlaganja. Prodavac je dužan da isporuči predmet u roku koji je sam naveo u polju Rok isporuke računajući od momenta uplate. Ukoliko je Prodavac, koji je pravno lice, obavezan da isporuči Proizvod pre uplate kupoprodajne cene, izvršiće isporuku u roku koju Prodavac naznačio u polju Rok isporuke računajuči od dana zaključenja ugovora, bez nepotrebnog odugovlačenja i odlaganja.

12.3.4. Raskid

Ukoliko neki Član ne izvrši dospelu obavezu iz ugovora, njegov saugovarač ima pravo da raskine ugovor osim ukoliko je sam osujetio izvršenje relevantne obaveze (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

12.3.5. Mane Proizvoda

Ukoliko se na Proizvodu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu Proizvoda, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost Proizvoda, ili Proizvod nema karakteristike navedene u ugovoru (uključujući tu i Ponudu) Kupac može, u roku od 7 kalendarskih dana od isporuke Proizvoda, zahtevati od Prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.
Gornja odredba navedena iznad ni na koji način ne ograničava davanje dužeg perioda garancije (npr. duži period za notifikaciju nedostataka ili garanciju proizvođača). Ukoliko Prodavac ne odgovori na dva uzastopna obaveštenja o nedostatku ili popravka bude neuspešna, Kupac ima pravo da raskine ugovor. Kupoholicarke.com zadržava pravo da suspenduje članski status Prodavca ukoliko Prodavac ne sarađuje sa Kupcem na način predviđen u ovom članu.

13. Ograničenje odgovornosti

13.1. Opšte napomene

Kupoholičarke.com je odgovoran isključivo za direktnu štetu, koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom. Odgovornost Kupoholičarke.com za izgubljenu dobit i drugu indirektnu štetu isključuje se u potpunosti.

13.2. Tehnički prekidi

Kupoholičarke.com nije odgovoran za privremenu nedostupnost svoje internet stranice, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje iste, kao ni za pogrešno funkcionisanje internet stranice, za tehničke probleme, koji mogu dovesti do kašnjenja ili pogrešne obrade ili neobrađivanja ponuda..
Kupoholičarke.com internet stranica može biti privremeno nedostupna usled održavanja ili iz drugih razloga. Član nema pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema Kupoholičarke.com u vezi sa ovim ili sličnim razlozima, koji dovode do tehničkih prekida.

13.3. Nema odgovornosti za sadržaj

Kupoholičarke.com nema obavezu da proverava ponude i druge informacije, koje članovi objave na Kupoholičarke.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tačnost sadržaja ponude, kvalitet, bezbednost, legalnost ili dostupnost proizvoda u ponudi, sposobnost, kredibilnost, ovlašćenje ili volju pojedinačnih članova u vezi sa prodajom, kupovinom, isporukom, plaćanjem ili ispunjenjem drugih ugovornih obaveza.

13.4. Vezani internet sajtovi

Kupoholičarke.com ne garantuje za tačnost, potpunost, adekvatnost ili kvalitet sadržine internet stranica dostupnih preko linkova na internet stranici Kupoholičarke.com i ne prihvata bilo kakvu odgovornost u vezi s tim.

13.5. Članovi i treća lica

Kupoholičarke.com nije odgovoran za štetu prouzrokovanu članovima ili trećim licima ponašanjem nekog drugog člana ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom Kupoholičarke.com.

14. Izuzeće

Članovi i korisnici Kupoholičarke.com obavezuju se da će obeštetiti Kupoholičarke.com i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva drugih članova, korisnika ili trećih lica zbog kršenja njihovih prava usled ponude, drugog sadržaja, koji objavi član ili korisnik ili usled upotrebe Kupoholičarke.com na neki drugi način.
15. Merodavno pravo i nadležnost
Na sve eventualne sporove između Kupoholičarke.com i člana u vezi sa i drugim obavezujućim dokumentima na koje ova Uputstva za korišćenje Kupoholičarke.com upućuju primenjivaće se zakoni Republike Srbije. Nadležni sud biće Privredni sud u Beogradu, Republika Srbija.

 

PRILOG

 Prosleđivanje ličnih podataka prema zakonskim regulativama
Kupoholičarke.com je ovlašćen, bez obaveštavanja, da obezbedi tražene lične podatke člana nadležnim organima u slučajevima određenim zakonom,  usled naredbe nadležnog organa ili pokretanja postupka. U situacijama kada prosleđivanje podataka nije dozvoljeno zakonom, član se slaže da sam prosledi svoje lične podatke nadležnom organu radi neophodne zaštite od rizika po državnu i javnu bezbednost, kao i radi gonjenja počinilaca krivičnih dela.

Zabranjeni proizvodi

Na Kupoholičarke.com se ne smeju nuditi i prodavati sledeći proizvodi: ljudsko biće i organi, životinje, zaštićene biljke, hrana, suplementi ishrani, narkotici, pribor za upotrebu narkotika, lekovi, pomoćna lekovita sredstva, duvan, hemikalije opasne po zdravlje, arheološki pronalasci, dokumenti i dozvole, hartije od vrednosti od postojećih i aktivnih preduzeća, lizing, kredit, vlasništvo, igre na sreću, kockanje, vaučeri, popusti, nagradne igre, ponude sa garancijom na zaradu, download i internet linkovi i internet nalozi, patenti, plagijati, falsifikati, geomorfološki oblici, neoriginalni nosači informacija, pornografija i oprema,  nasilje i oprema, propaganda, rasizam, ekstremizam i nacizam, oružje i oprema, municija, eksplozivna sredstva, radioaktivna sredstva, policijska i vojna oprema i naoružanje, replike mobilnih telefona, software pod licencom NFR, ukradeni predmeti, uređaji i programi za kodiranje i dekodiranje, uređaji za ometanje radara, uređaji za smanjivanje prikaza potrošnje električne energije.

Zabranjeni podaci
Na Kupoholičarke.com nije dozvoljeno u naslov, opis i slike ponude 
sekciju za pitanja, komentare ocena, Kupoholičarke.com porukama i u javnom profilu
stavljati sledeće podatake:

 • Internet adrese
 • E-mail adrese
 • Kontakt podaci
 • Broj telefona

Kontakt podaci se mogu dati isključivo u porukama na kraju aukcije između kupca i prodavca.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovore je zabranjeno korisiti za:

 • dogovore o prodaji van Kupoholičarke.com
 • reklamiranje
 • vređanje
 • uznemiravanja
 • pretnje


Poruke se arhiviraju na serverima Kupoholičarke.com.

 

Rizici na Kupoholičarke.com

Na Kupoholičarke.com postoji rizik da dođe do obmane naših sistema i pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere. Da bi se rizici sveli na minimum Kupoholičarke.com preporučuje:

 • sva plaćanja Postnet-om ili Western Union-om Kupoholičarke.com smatra nesigurnim pa u slučaju korišćenja njihovih usluga Kupoholičarke.com ne razmatra žalbe
 • uplate i pakete isključivo slati na podatke, koji su dobijeni od Kupoholičarke.com
 • Kupoholičarke.com ne razmatra žalbe na proizvode, koji su lično preuzeti i prilikom primopredaje provereni.

.
 
Pomoć Pravilnik Kontakt
Marketing ......© 2011-2014 Kupoholičarke.com ... ...